Törölt haszonélvezeti jogok – helyreállítás és kompenzáció

Törölt haszonélvezeti jogok – helyreállítás és kompenzáció

A termőföldekkel kapcsolatosan számos különleges szabályt kell szem előtt tartani minden érintettnek. Az ilyen speciális szabályok elsősorban a termőföld védelme érdekében születnek, korlátozva például a spekulatív földvásárlását, támogatandó a földet valóban megművelő személyek földszerzését. A jogalkotói lépések esetenként viszont olyan átmeneti szabályokat is eredményeztek, melyek a legjobb szándék ellenére kárt okoztak a földet művelni, használni kívánó személyeknek.

Egy 2014 óta hatályos földforgalmi szabályozás a nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jogot törvény erejénél fogva, 2014. május 1. napjával megszüntette. A rendelkezés célja egy kiskapu megszüntetése volt. Ugyanis, 2002-ig egy joghézagnak köszönhetően külföldi befektetők Magyarországon céget alapítva akár határozatlan időre szóló haszonélvezeti jogot is szerezhettek termőföldeken, ami a tulajdonoshoz megközelítő jogosultságokat biztosított számukra. Bár 2002 után erre már nem volt lehetőség, az azt megelőzően megkötött több ezer ilyen szerződés érintetlen maradt. A 2014-es szabályozás ezeket a szerződéseket célozta meg és megszüntette a haszonélvezeti jogot, hivatalból törölve is az ingatlan‑nyilvántartásból. Ennek eredményeként minden olyan szerződésen alapuló haszonélvezeti jog megszüntetésre került, ami nem közeli hozzátartozók között jött létre, függetlenül attól, hogy a haszonélvező cég tulajdonosai magyarok voltak-e.

Ellentétes az uniós joggal

Ezt a törvényi rendelkezést az érintett nem magyar állampolgárok az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt megtámadták. Az eljárás végeredményeként még 2018-ban az EUB megállapította, hogy korlátozza a tőke szabad mozgását a magyar szabályozás, ezért azt korrigálni szükséges. Az uniós jogot sértő rendelkezés miatt lehetőséget kell biztosítani a sérelmet szenvedett érintetteknek, hogy haszonélvezeti jogukat visszajegyezhessék vagy az okozott sérelem miatt kártalanításban részesüljenek. Az EUB döntése a nem magyar állampolgárok sérelmét vizsgálta, de nem rendezte annak a több tízezer magyar érintettnek helyzetét, akiknek ugyanígy szűnt meg a szerződésen alapuló haszonélvezeti joga. Ezt a függőben maradt kérdést rendezte a Kúria fél évvel az EUB döntését követően, és mondta ki, hogy fordított irányú hátrányos megkülönböztetést jelentene, ha pont a hazai érintettek esetén nem érvényesülne ugyanaz a szabály, amit a nem magyar állampolgárok vonatkozásában hazánknak követni kell.

Különböző számítások szerint a kérdésben érintettek száma így meghaladja a százezret, akik számára tavaly év végén került elfogadásra az a törvény, ami megteremtette a haszonélvezet törléséért járó kártalanítás jogi kereteit. Az EUB által hozott ítélet végrehajtásának különös szabályait egy 2021 decemberében kihirdetett törvénymódosítás iktatta be a hazai földforgalmi szabályozásba.

Kérelemre fogják kompenzálni

A kérdés rendezésében a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) fogja játszani a főszerepet, amely 2022. július 31-ig részletes tájékoztatást tartalmazó értesítést küld a törölt haszonélvezők, illetve jogutódjaik részére, a hatóság által ismert elektronikus vagy postai elérhetőségeikre. Az érintetteknek kérelmet kell majd benyújtaniuk a kapott tájékoztatást követően, 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között. A határidő elmulasztása esetén az érintett elveszíti a jogát, hogy visszajegyeztethesse a haszonélvezeti jogát vagy kompenzációt kérjen a haszonélvezeti jogának megszüntetéséért. A kérelmeket kezelni és az eljárást lefolytatni is az NFK fogja, melyre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai lesznek az irányadók.

A benyújtott kérelem irányulhat a haszonélvezeti jog visszaállítására, ebben az esetben a hatóság visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárásban megvizsgálja a haszonélvezeti jog visszajegyezhetőségét. Amennyiben az érintett a visszajegyezhetőség vizsgálatát nem kéri vagy arra nincs lehetőség, úgy kompenzációs eljárást indíthat, aminek eredményeként kártalanításra lehet jogosult.

A törölt haszonélvezeti jogért járó kompenzáció alapját a törölt haszonélvezeti jog egyévi értéke képezi, ami az érintett földterületek törléskori (!) forgalmi értékének 5 %‑a. Határozatlan időre alapított haszonélvezet esetén a jogi személyek az egyévi érték 15‑szörösére jogosultak, míg a természetes személyek esetén az összeg megállapításánál a jogosult törléskori életkora is szerepet játszik. (A törvény sávokat állapít meg, a legmagasabb kategória alapján az egyévi érték 15‑szöröse illeti meg a kérelmezőt, ha a törléskor 25 évesnél fiatalabb volt, a legalacsonyabb sávba tartozók a törlés időpontjában 65 éves vagy annál idősebb jogosultak lesznek, akiknek az egyévi érték 5‑szöröse jár majd.) Határozott időre alapított haszonélvezetnél a szerződés 2014-es megszüntetését követően még hátralévő évek száma lesz a mérvadó. Amennyiben a törölt haszonélvezeti jog visszajegyzésre kerül, kompenzáció akkor is jár, a törlés és a visszajegyzés közötti évek számával arányosan.

A megállapított kompenzáció összegét csökkenti az a juttatás, amit a kérelmező a tulajdonostól vagy bárki mástól a haszonélvezeti jog törlésére tekintettel bármilyen formában kapott (például az elhíresült zsebszerződések alapján). Ha a volt haszonélvező a haszonélvezeti jog törlését követően nem érvényesített a tulajdonossal szemben igényeket, az állam teljes mértékű kompenzációt fizet. Természetesen a megállapított kompenzáció összege vitatható, és ha a földterületnek valamilyen speciális jellemzője értéknövelőnek minősül, akkor kiegészítő kompenzáció jár. A megállapított összeg után a haszonélvezeti jog törlésének időpontjától a kifizetés napjáig kamatot is fizet az állam.

Ezzel a különleges eljárással kapcsolatosan senki nem rendelkezik tapasztalattal, de minden bizonnyal itt is érdemes lesz az összes lehetséges érvet felsorakoztatni a kompenzáció mértékének növelése érdekében, hasonlóan az egyéb olyan eljárásokhoz, ahol az ingatlan forgalmi értéke döntő szerepet játszik (pl. kisajátítás, közös tulajdon megszüntetése, földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése).

A fenti tartalom tájékoztató jellegű, s így nem minősül jogi tanácsadásnak. Bármely probléma részletes ismeretének hiányában nem lehetséges az adott kérdésre vonatkozó válaszként értelmezni. A leírtak teljeskörűsége és időbeli helytállósága tekintetében felelősséget nem tudunk vállalni. Ennek megfelelően az itt felvázolt vélemények és következtetések módosulhatnak, különösen egy konkrét tényállás ismeretében. A fentiek elolvasása nem teremti meg az alapját ügyvéd-ügyfél jogviszonynak, így ezen tájékoztató jellegű információk felhasználásából származó bármilyen kárért, elmaradt haszonért felelősséget sem tudunk vállalni. Javasoljuk, hogy minden esetben vegye fel a kapcsolatot irodánkkal!

HU